Chemical Safety

Chemreach Danışmanlık

CHEMREACH Olarak…

İşletmelerin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek her türlü etkenin öncelikle risk ve tehlike unsurları doğru şekilde belirlenerek, bu etkenlerin ortadan kaldırılması ve genel durumun iyileştirilmesi hususunda,  firmanın gizlilik politikası göz önünde bulundurularak güncel mevzuatlara uygun

Firmaların sadece proseslerin de değil diğer genel risk yönetim presedürlerini oluşturulmasında da işletmelerin hedef ve amaçlarına ulaşabilmeleri için firma yapıları detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Uzman mühendis kadromuz ile firmalara firmaların istekleri doğrultusunda hizmetler vermekteyiz.

Kimyasal Endüstri

Hizmet Alanlarımız

KKDIK / Kimyasal Kayıt

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 (Mükerrer) sayı ile Resmi Gazete’de “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği) resmi gazetede yayımlanmıştır.

SEVESO - BEKRA

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, SEVESO (BEKRA) çalışmaları ve bağlı dokümanların hazırlanması ile, danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

MSDS / GBF (Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama)

Tehlikeli ve/veya tehlikesiz kimyasallarınız için yasal zorunluluk olan Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) hazırlanması konusunda hizmet veriyoruz.Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Patlamadan Koruma Dökümanı (PKD)
İthalat / İhracat İzinleri

İthalatı yapılacak olan ürünler için alınması gereken “İthalat izin” belgesidir. Ürünlerin yurt dışına girecek ve çıkacak her türlü işlemlerinde izlenecek prosedürler bütünüdür.İzin işlemlerinde takip edilmesi gereken prosedür hakkında bilgi alabilirsiniz.

Eğitimlerimiz

İthalatı yapılacak olan ürünler için alınması gereken “İthalat izin” belgesidir. Ürünlerin yurt dışına girecek ve çıkacak her türlü işlemlerinde izlenecek prosedürler bütünüdür.İzin işlemlerinde takip edilmesi gereken prosedür hakkında bilgi alabilirsiniz.

KKDIK

Kimyasal Kayıt

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 (Mükerrer) sayı ile Resmi Gazete’de “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği) resmi gazetede yayımlanmıştır.1907/2006 sayılı REACH Mevzuatını 2006 yılında gündeme alınmıştır, gerek Avrupa Birliği katılım süreci gerekse de yurdumuzda kimyasalların daha üst seviyede kontrolü amacıyla Türk mevzuatına  alınması 2011 den 20013 yılları arasında gündeme alınarak  gerekli çalışmalar başlatılmıştır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK

BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

KKDİK YÖNETMELİĞİ KAPSAMI DAYANAĞI
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4/7/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 11/10/2011 tarihli ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğe ve 29/06/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,
Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin 18 Aralık 2006 tarihli ve 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında REACH Tüzüğüne paralel uygulanmaktadır.

KAYIT

o    Maddelerin ön-kayıt süreci (Ön-MBDF) 23.12.2017 -31.12.2020 arasındadır.
o    Ön-MBDF lerin hükmünün son bulmasıyla birlikte kayıt süreci 01.01.2021 tarihinde başlayacak olup, 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.
o    Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) ye kayıt ettirilecektir.
o    Teknik dosya – Ek-6 Güvenlik Bilgi Formu – Ek-2 Kimyasal Güvenlik Raporu – Ek-1
o    Tonaja göre fiziko-kimyasal, toksikolojik, eko-toksikolojik bilgiler – Ek-7,8,9,10
o    Önce REACH’e kaydı yapıan maddelerin, KKS’ye de kaydı yapılacaktır.
o    KKS’YE girelen bilgiler türkçe dilinde olmalıdır.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

MSDS / GBF

Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet – MSDS) ya da Güvenlik Bilgi Formu (Safety Data Sheet – SDS); CLP* ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu, 13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkındaki Yönetmelik’ uyarınca tehlikeli/tehlikesiz üretimi yapılan kimyasalların üretimini, ihracat, ithalatını yapan firmaların ürünleri için bulundurması zorunlu tutulan belgedir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet – MSDS); Kimyasal ürünün üretici, tedarikçi ve kullanıcı açısından kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek işçi sağlık ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formları bulunmayan ürünler ile ilgili 6.000 TL’den başlayan para cezaları uygulanmaktadır.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında geçen H ifadeleri, maddeye ilişkin zararlılık potansiyelini tarif etmektedir. Genel geçerliliği olan CLP ye uygun kodlar MSDS’lerde yer almalıdır.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında geçen P ifadeleri, tehlikeli kimyasallarla çalışma yapılması durumunda alınacak önlemlere ilişkin uygun güvenlik tedbirlerini ifade eder.  MSDS üzerinde birden fazla P ifadesi bir arada bulunabilir.

Kimyasal madde ve karışımlar için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) hazırlanması ve madde ile birlikte bulundurulması, yasal bir zorunluluktur.

Bu sebeple Chemreach; üretimini, ithalatını, ihracatını ya da dağıtımını yaptığınız kimyasal ürünleriniz için uluslararası standartların en güncel hallerine uygun olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) hazırlanması için yardıma hazır.

1 Haziran 2016 tarihi öncesinde MSDS’ler için gereklilikleri de kapsayan ‘Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’ artık yürürlükte değildir.

Dolayısıyla 1 Haziran 2016 tarihinden önce hazırlanmış olsalar bile, tüm MSDS’ler ‘Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ kapsamında güncellenmelidirler.

İthalat / İhracat İzinleri

CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, “ürün direktifleri” olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. CE işareti, taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerine giremez.

İthalatı yapılacak olan ürünler için alınması gereken “İthalat izin” belgesidir. Ürünlerin yurt dışına girecek ve çıkacak her türlü işlemlerinde izlenecek prosedürler bütünüdür.

İSGÜM KONTROL BELGESİ başvuruları Tek Pencere E-Başvuru Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Başvurular hem yazılı, hem  de Tps sistemi üzerinden yapılmaktadır. TPS yani tek pencere portal sistemine ilgili G.T.İ.P numarası ile kaydı yapılan ürünün Ticaret ve Gümrük Bakanlığınca ilk kontrolleri yapıldıktan sonra İSGUM kontrol belgesi sistemin firma yetkilisi değil ise girişleri yapacak kişinin vekaletnamesi, ürünün güncel ve mevzuata uygun Güvenlik Bilgi Formları, Proforma faturaları yüklendikten sonra başvuru Bakanlık uzmanlarının onayına sunulur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tristique porttitor sem, sit amet sollicitudin Aenean sollicitudin rhoncus urna, a tempus ipsum porttitor eu.

Tehlikeli maddelerin ve kimyasal karışımların özelliklerine göre;

Bulunduğu işyerlerinde alınması gereken güvenlik önlemleri ile insan sağlığı ve çevrenin, olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik ayrıntılı bilgileri içeren Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan belgedir.

Yeni yayınlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” şartlarına uyum amacıyla 01.06.2015 tarihinden itibaren maddeler için 01.06.2016 tarihinden itibaren karışımlar için yeni yönetmeliğe göre Güvenlik bilgi formu “GBF” hazırlanması gerekmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenlediği Bildirim Kayıt Belgesi uygulaması kalkmıştır. Firmaların bünyelerinde ürünleri ile ilgili Teknik dosya bulundurmaları gerekmektedir. Teknik dosya TDS ile karıştırılmamalıdır. Teknik içeriklerin yazdığı kapsamlı dosya firma bünyesinde bulundurulması gerekmektedir. Ürünlere ait Güvenlik Bilgi Formlarının Güvenlik Bilgi Formu hazırlama sertifikası olan yetkililerce mevzuata ve CLP ye uygun uygun olarak sertifika sahibi uzmanlarca hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca ürünlerin üzerinde bulunan Türkçe etiket bilgilerinin de mevzuata uygunluğu sağlanmalıdır ilgili uygunluk,  7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanan bir yönetmeliktir.  Bildirim Kayıt Belgesi başvuruları firmaların üretim yaptığı yerlerde bakanlık personellerince denetimi yapılmaktadır.

5324 sayılı Kozmetik Kanun ve Kozmetik Yönetmeliği’nce piyasaya satışı yapılacak ürünler denetlenmekte ve hazırlanmaktadır.  Kozmetik ürünlerin piyasaya arz ve denetim faaliyetleri Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürütülmektedir.

Kozmetik Ürün Takip Sistemi olarak bilinen ÜTS sistemine kaydı yapılan ürünlerin aynı zamanda EBS (Elektronik Başvuru Sistemi) kaydı yapılması gerekmektedir.

Üreticinin ürettiği ürünü mevzuata uygun olarak ürettiğini ve testlerini yaptırdığını beyaz eden raporlamayı bakanlığa yapmaktadır.

Sertifikanın onaylanabilmesi için kozmetik ürün bildirimlerinin yapılmış olması ve ürün güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Satılması istenen malların cins, isim, miktar, birim satış fiyatı, teslimat şekli ve toplam tutar bedeli gibi belgelerin beyan edilmesi için ihracat yaparken ilk olarak ticari faturaların düzenlenmesi gereklidir. Satıcı tarafından gönderilecek olan ticari faturalar, gerekli maliye kaşeleri ve noter tasdikleri ile ihracat yapmak isteyen kişiler tarafından düzenlenmelidir. Faturalar, ithalatçı ülkelerden gelen taleplere göre Ticaret Odası tarafından uygun şekilde onay alabilir. Onaylar için gerekli yönlendirme için bizimle iletilşime geçiniz.

Akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir. Uygunluk yazısı alınması kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini;

Yurt içinden temini sanayiciler, Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılabilir. GTİP numaralarına göre ürün muafiyetlerinin de kontrolunun yapılması gerekmektedir. EPDK Uygunluk Yazısı taleplerinizin değerlendirilmesinde firmanın kapasite raporu ve fiili tüketimleri dikkate alınır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalat İzinlerine İlişkin Tebliğ eki listelerde YER ALAN (Ek-1, Ek-2/A,B,C , Ek-3 , Ek-4/A,B , Ek-5/A,B , Ek-6/A,B , Ek-7) yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı düzenlenir. Yönetmelik eklerindeki uygun G.T.İ.P numaralarına göre muafiyet kapsamı dışındaki ürünler için alınan belgedir.

Biyosidal Yönetmeliği  10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 361 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 508 inci maddesine dayanılarak  halk sağlığı alanında biyosidal ürün kullanılarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek, tüzel kişiler ve bunların iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının izin alma şekil ve şartlarını, çalışma usul ve esaslarını, denetimlerini ve çalışan personeli kapsayacak şekilde, halk sağlığı alanında halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait iş yerlerinin çalışma usul ve esasları ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama usul ve esaslarını belirlemek suretiyle halk sağlığının korunması amacıyla hazırlanmıştır .

Blog

Yönetmelikler

İletişime Geçin

    Copyright © Chemreach 2019 — Tüm hakları haklıdır.